موضوعات = بررسی‌های فرهنگی
آستانگی در معماریِ زیارت؛ بررسی ارتباط و تأثیر مناسک زیارت بر کالبد معماری حرم رضوی(ع)؛ با تأکید برآستانه‌های ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

زهرا مقدادی؛ سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)؛ هادی ندیمی؛ سید محمد حسین نواب