کلیدواژه‌ها = مناسک حج
انجام جهاد کبیر در آوردگاه موسم و مناسک حج

دوره 6، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 55-82

حمید مروجی طبسی


راهبرد سیاست‌گذاری مناسک حج در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل SWOT

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 191-218

محمدحسن الهی منش؛ محمدعلی رشادی