کلیدواژه‌ها = اتمام چهار دور
1. ملاک صحت طواف، گذر از نصف یا اتمام چهار دور

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-84

مهدی ساجدی


شماره‌های پیشین نشریه