نویسنده = ������������ �������� ������
بازمهندسی دیپلماسی حج با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 191-218

حسن بشارتی راد