نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 165-201

مسلم باقری؛ علی اصغر مباشری؛ زهرا معاون؛ فاطمه شکاری