نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. امنیت حج در دورۀ حکومت فاطمیان از تصرف مصر تا پایان دولت المستنصر بالله (358-487 ق)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-176

مهدی عبادی؛ مرتضی عباسی