نویسنده = امیرحمزه سالارزائی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


2. واکاوی حکم حج در فرض حصر تحصیل زاد و راحله با پرداخت بهای بیش از معمول

دوره 5، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 7-25

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


3. مفهوم شناسی استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


4. نقش حکم حکومتی در ارتقای ابعاد سیاسی- اجتماعی حج و تطبیقات آن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-53

خدیجه افشین؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی