نویسنده = ������������ �������� ��������������
بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده (سنتی و مذهبی) و باورهای مذهبی بر رضایت و تمایلات رفتاری زائران اربعین حسینی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 183-216

علیرضا حبیبی؛ عبدالقادر نبی زاده؛ مریم السادات موسوی