نویسنده = ������������ ����������������
خاستگاه پدیده حج مسکین در مغرب اسلامی در ادبیات دینی

دوره 5، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 181-205

محمدسعید نجاتی؛ محمدمهدی فقیه جلالی (بحرالعلوم)